Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Propranolol

 • Bij hoge bloeddruk, angina pectoris en hartritmestoornissen
 • Ook bij beven en ter voorkomen van migraine
 • Kan duizeligheid veroorzaken
 • Pas op met alcohol
 • Verkrijgbaar in tabletvorm en in capsules met gereguleerde afgifte

Over Propranolol

De werkzame stof propranolol behoort tot de groep bètablokkers. Deze middelen beschermen het hart tegen een te grote activiteit door de zenuwprikkeling te verminderen.

Propranolol wordt voorgeschreven bij verhoogde bloeddruk, bij hartkrampen (angina pectoris)
en stoornissen van het hartritme. Tevens kan Propranolol HCl Actavis worden toegepast bij beven en ter voorkoming van migraine, indien andere middelen niet kunnen worden toegepast.

Deze informatieve tekst is gebaseerd op de officiële bijsluiter van Propranolol HCl Actavis tabletten 10, 40 en 80 mg. Propranolol is ook verkrijgbaar in capsules met gereguleerde afgifte van 80 en 160 mg (capsules Propranolol HCl Retard 80 – 160 PCH).

Gebruik/werking

Het gebruik van Propranolol HCl Actavis wordt door de arts vastgesteld afhankelijk van de aard van de klachten en de individuele behoefte.

Dosering Propranolol tabletten

De gebruikelijke dosis is:

 • Bij verhoogde bloeddruk

Begindosering twee- tot driemaal daags 40 mg, eventueel te verhogen tot maximaal 320 mg in twee tot drie toedieningen per dag.

 • Bij hartkrampen

Begindosering twee- tot driemaal daags 40 mg, eventueel te verhogen tot maximaal 320 mg in twee tot drie toedieningen per dag.

 • Bij hartritmestoornissen

Twee- tot driemaal daags 10 tot 40 mg.

Onder bepaalde omstandigheden kan propranolol worden gebruikt voor de behandeling van kinderen met hartritmestoornissen. De dosering zal door de arts worden aangepast op grond van de leeftijd of het gewicht van het kind.

 • Bij beven

Begindosering twee- tot driemaal daags 40 mg, indien nodig te verhogen tot 80-160 mg per dag.

 • Ter voorkoming van migraine

Twee- tot driemaal daags 40 mg, zonodig te verhogen tot 160 mg in twee à drie toedieningen per dag.
Kinderen beneden 12 jaar krijgen de helft van deze dosering.
Afhankelijk van het effect kan de dosering steeds na een week worden verhoogd. Bij een dagdosering van 320 mg heeft verdere verhoging in het algemeen geen zin.
Bij bejaarden is het raadzaam met een lagere dosering te beginnen.

De tabletten kunnen met water of melk vóór, tijdens of na de maaltijd worden ingenomen.

Dosering Propranolol capsules met gereguleerde afgifte

Als uw arts niet anders voorschrijft is het gebruik als volgt:

 • 1 capsule à 80 mg per dag (=24 uur), 's morgens of 's avonds in te nemen, doch steeds op ongeveer hetzelfde tijdstip.

De dagdosering kan worden verhoogd met stappen van 80 mg, met tussenpozen van 1 week.
Voor migraine en beven geldt een maximale dosis van 160 mg propranolol per dag. Voor hartkramp en hoge bloeddruk 320 mg per dag.
De capsules moeten met een ruime hoeveelheid water, zonder te kauwen worden doorgeslikt.

Alcohol/autorijden

Let op: Propranolol kan duizeligheid veroorzaken. Neem geen deel aan het verkeer en bedien geen zware machines als u duizelig bent. Alcohol kan deze bijwerking uitlokken of versterken. Pas op met alcohol als u dit medicijn gebruikt.

Te veel of te weinig gebruikt/stoppen met Propranolol

Heeft u te veel van dit middel ingenomen? Een overdosering geeft over het algemeen klachten als
een sterk vertraagde hartslag, sterk verlaagde bloeddruk, kortademigheid, benauwdheid, verminderde hartwerking (o.a. te merken aan opgezette enkels). Bij het optreden van bovenstaande verschijnselen en/of het vermoeden van overdosering dient de arts te worden gewaarschuwd.

Bent u vergeten dit middel in te nemen? Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Wilt u stoppen met het gebruik van Propranolol? Raadpleeg een arts of apotheker. De dosering van propranolol dient geleidelijk te worden verlaagd.

In de bijsluiter vindt u meer informatie over het gebruik van Propranolol.

Wanneer niet gebruiken

De werkzame stof propranolol is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit geneesmiddel niet in onder andere de volgende situaties:

 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek Samenstelling;
 • Als u last heeft van hartzwakte die niet voldoende behandeld is of niet reageert op digitalis-therapie en/of vochtafdrijvende middelen;
 • Als u lijdt aan bepaalde ernstige hartafwijkingen (hartblock van tweede of derde graad, sinus bradycardie, "Sick-sinus"-syndroom);
 • Als u astma of chronische bronchitis heeft of heeft gehad;
 • Als u lijdt aan een bepaalde stofwisselingsstoornis (metabole acidose);
 • Als u onbehandeld feochromocytoom heeft (een gezwelachtige woekering van groepen van cellen);
 • Als u een shock heeft (ontstaan door slechte hartwerking);
 • Als u langdurig vast.

In de bijsluiter van Propranolol capsules met gereguleerde afgifte staan meer situaties waarin het gebruik van dit geneesmiddel niet geschikt is.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt als één van de onderstaande situaties op u van toepassing is:

 • Bij medicamenteus behandelde suikerpatiënten kan propranolol de waarschuwingssignalen (zoals een versnelde hartslag) van een te laag bloedsuikergehalte onderdrukken;
 • Tevens kan propranolol de ziekteverschijnselen bij een te sterk werkende schildklier
 • (schildkliervergiftiging) onherkenbaar maken;
 • Propranolol moet met grote voorzichtigheid worden gebruikt door patiënten met bepaalde
 • doorbloedingsstoornissen (claudicatio intermittens of de ziekte van Raynaud);
 • Indien narcose ondergaan moet worden dient de behandelend specialist op de hoogte te worden gebracht van het gebruik van propranolol.

In de bijsluiter van Propranolol capsules met gereguleerde afgifte staan meer situaties waarbij u eerst een arts moet raadplegen.

Zwangerschap en borstvoeding

Propranolol mag tijdens de zwangerschap alleen worden gebruikt na overleg met de
behandelend arts. Als propranolol regelmatig wordt gebruikt, dient bij (vermoedelijke) zwangerschap de arts geraadpleegd te worden.

Als u Propranolol gebruikt, vraag dan uw arts om advies over het geven van borstvoeding.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Propranolol nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of
gaat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gebruiken? Vertel dat dan
uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. De arts kan beoordelen of u uw medicijn veilig kunt combineren met Propranolol.

Propranolol heeft een wisselwerking met onder andere de volgende geneesmiddelen:

 • Middelen tegen diabetes;
 • Andere middelen die op het hart werken;
 • Clonidine;
 • Indometacine;
 • Cimetidine;
 • Hydralazine;
 • Alcohol.

In de bijsluiter van Propranolol capsules met gereguleerde afgifte staan meer geneesmiddelen die een wisselwerking hebben met de propranolol capsules.

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

 • Ernstig verlaagde hartslag (met name bij patiënten met een slechte hartfunctie);
 • Hartritmestoornis (met name bij patiënten met een slechte hartfunctie);
 • Extreme daling van de bloeddruk (met name bij patiënten met een slechte hartfunctie);
 • Onvoldoende pompkracht van het hart (met name bij patiënten met een slechte hartfunctie);
 • Benauwdheden (met name bij patiënten met astmatische aanleg);
 • Koude handen en/of voeten;
 • Moeheid;
 • Duizeligheid;
 • Slaapstoornissen;
 • Depressie (ernstige neerslachtigheid);
 • Hallucinaties (waanvoorstellingen);
 • Misselijkheid en niet-ernstige diarree;
 • Zeer ernstige bloedafwijking met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de
 • mond (agranulocytose) huidbloedingen;
 • Huiduitslag;
 • Irritatie van de ogen;
 • Waarneming van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is
 • (paresthesie);
 • Bij kinderen: toevallen door een te laag bloedsuikergehalte.

In de bijsluiter van Propranolol capsules met gereguleerde afgifte vindt u meer mogelijke bijwerkingen.

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling

Welke stoffen zitten er in dit middel?

Propranolol HCl Actavis 10, 40, 80 mg (tabletten):

De werkzame stof in dit middel is propranololhydrochloride. Elke tablet bevat 10, 40 of 80 mg propranololhydrochloride.
De andere stoffen in dit middel zijn
Tabletkern: lactosemonohydraat, maïszetmeel, oplosbaar zetmeel, natriumzetmeelglycolaat, microkristallijne cellulose (E460), magnesiumstearaat,
Tabletomhulling: Magnesiumstearaat, Macrogol 6000, talk, hypromellose, titaniumdioxide (E171), dimeticon.
Propranolol HCL Retard 80-160 PCH (capsules met gereguleerde afgifte 80 en 160 mg):

De werkzame stof in dit middel is respectievelijk 80 en 160 mg propranololhydrochloride per capsule.
De andere stoffen in dit middel zijn maïszetmeel, glucose, sucrose, povidon, ethylcellulose (E462), gelatine (E441), talk,titaandioxide (E171), zwaveldioxide (E220).
De fabrikanten van Propranolol HCl Actavis 10, 40, 80 mg zijn:

Actavis B.V.
Baarnsche Dijk 1
3741 LN Baarn
Nederland

Actavis Group PTC ehf
Reykjavikurvegur 76-78
220 Hafnarfjordur
IJsland

De fabrikanten van Propranolol HCL Retard 80-160 PCH zijn:

Pharmachemie BV
Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Nederland

Ethylpharm SA
Zone Industrielle de Saint Arnoult
28170 Chateauneuf-en-Thymerais
Frankrijk

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter.

U kunt de officiële bijsluiter van Propranolol hier downloaden.

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 28-02-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Spoedeisende geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisartsgeneeskunde

Dr. P. Mester

Interne geneeskunde
Terug naar boven