Menu

Propranolol

Propranolol 10, 40 & 80 mg

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Propranolol behoort tot de groep van bètablokkers. Het wordt gebruikt:

 • Bij de behandeling van pijn op de borst (door slechte bloedtoevoer naar de hartspier);
 • Bij de behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie);
 • Om verdere hartaanvallen te voorkomen;
 • Bij de behandeling van tremor (bevingen van onbekende oorzaak);
 • Om onregelmatige of snelle hartslag onder controle te brengen;
 • Om een snelle hartslag en andere symptomen die worden veroorzaakt door een hyperactieve schildklier, onder controle te brengen (thyreotoxicose);
 • Bij de behandeling van hoge bloeddruk die wordt veroorzaakt door een gezwel bij uw nieren (feochromocytoom);
 • Om ernstige hoofdpijn (migraine) te verminderen;
 • Om maagbloedingen te voorkomen bij patiënten met hoge bloeddruk in de lever of gezwollen aderen in de slokdarm;
 • Onder bepaalde omstandigheden kan propranolol worden gebruikt om kinderen met aritmieën te behandelen (afwijkingen in het hartritme) De dosering wordt aangepast door de arts al naar gelang de leeftijd of het gewicht van het kind.

Het geneesmiddel werkt doordat het op het hart en de bloedsomloop, maar ook op andere lichaamsdelen werkt.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6;
 • Als u hartzwakte hebt die niet behandeld is of niet onder controle is gebracht;
 • Bij een shock die is veroorzaakt door hartproblemen;
 • Bij ernstige hartafwijkingen (tweede- of derdegraads hartblok), een aandoening die kan worden behandeld met een pacemaker;
 • Als u lijdt aan hartgeleidingsproblemen of hartritmeproblemen;
 • Als u een heel trage of heel ongelijkmatige hartslag hebt;
 • Bij een verhoogde zuurgraad van het bloed (metabole acidose);
 • Als u een streng dieet volgt waarbij u veel moet vasten;
 • Als u lijdt aan astma, piepende ademhaling of andere ademhalingsmoeilijkheden;
 • Als u een onbehandeld feochromocytoom hebt (hoge bloeddruk vanwege een gezwel bij de nieren);
 • Als u lijdt aan ernstige problemen met de bloedsomloop (waardoor uw vingers en tenen kunnen tintelen of bleek of blauw kunnen worden);
 • Als u een benauwd, pijnlijk gevoel hebt in de borstkas tijdens periodes van rust (Prinzmetal angina);
 • Als u een zeer lage bloeddruk heeft.

Als u denkt dat een van deze punten op u van toepassing is of als u ergens over twijfelt, praat dan met uw arts voordat u Propranolol HCl filmomhulde tabletten gaat gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Praat met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u Propranolol HCl filmomhulde tabletten gaat gebruiken, als u:

 • In het verleden allergische reacties hebt gehad, bv na insectenbeten;
 • Een slechte bloedsomloop hebt of hartfalen, die onder controle is gebracht;
 • Scherpe pijn in de borst hebt, die niet wordt veroorzaakt door oefeningen (onstabiele angina);
 • Lijdt aan spierzwakte (myasthenia gravis);
 • Een zwak hart of een eerstegraads hartblok hebt;
 • Een nierziekte hebt of problemen met uw nieren hebt. Het kan zijn dat u tijdens de behandeling onderzocht moet worden;
 • Een leverziekte hebt of problemen met uw lever hebt (zoals levercirrose). Het kan zijn dat u tijdens de behandeling onderzocht moet worden;
 • Dit geneesmiddel kan symptomen van hyperthyreoïdie (overmatige schildklierproductie) maskeren (verhoogde eetlust, gewichtsafname, zweten);
 • Diabetes hebt. Dit geneesmiddel kan uw bloedsuikerspiegel verlagen (hypoglykemie), met tot gevolg een langzame hartslag;
 • Een aandoening hebt die wordt veroorzaakt door een hyperactieve schildklier (thyreotoxicose). Dit geneesmiddel kan de symptomen van thyreotoxicose maskeren;
 • Lijdt aan de ziekte van Raynaud (koud gevoel in uw vingers en tenen) of claudicatio intermittens (vernauwing van de arteriën in de benen, wat pijn veroorzaakt tijdens het lopen).

Als u niet zeker weet of een van de punten hierboven op u van toepassing zijn, praat dan met uw arts of apotheker voordat u Propranolol HCl filmomhulde tabletten gaat gebruiken.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Propranolol HCl filmomhulde tabletten nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen en voor kruidengeneesmiddelen. Dit omdat Propranolol HCl filmomhulde tabletten de werking van sommige geneesmiddelen kan beïnvloeden en omdat sommige geneesmiddelen de werking van Propranolol HCl filmomhulde tabletten kunnen beïnvloeden.

Vertel uw arts met name ansl u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • Barbituraten (voor de behandeling van ernstige slapeloosheid);
 • MAO-remmers (voor de behandeling van depressie);
 • Propafenon, disopyramide, lidocaïne, kinidine of amiodaron (gebruikt voor de behandeling van levensbedreigende hartgeleidings- of hartritmeproblemen);
 • Fingolimide (voor de behandeling van multiple sclerose);
 • Verapamil, bepridil, nifedipine, nisoldipine, nicardipine, isradipine, lacidipine en diltiazem (voor de behandeling van hartaandoeningen zoals hoge bloeddruk of pijn op de borst);
 • Disopyramide, kinidine en amiodaron, lidocaïne of flecanide (voor de behandeling van een onregelmatige hartslag en hartritmestoornissen);
 • Indometacine of ibuprofen (voor de behandeling van pijn en ontsteking);
 • Cimetidine (voor de behandeling van maagzweren);
 • Adrenaline (epinefrine, gebruikt bij anafylactische shock), een geneesmiddel dat het hart stimuleert;
 • Fluoxamine (gebruikt voor de behandeling van depressie);
 • Clonidine, moxonidine en methyldopa (gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk). Als u tegelijkertijd clonidine en Propranolol HCl filmomhulde tabletten gebruikt, mag u niet stoppen met het gebruik van clonidine tenzij uw arts u dat vertelt. Als u moet stoppen met het gebruik van Clonidine, zal uw arts u zorgvuldige instructies geven over hoe u dat moet doen;
 • Digoxine (voor hartproblemen);
 • Warfarine (om het bloed te verdunnen);
 • Chloorpromazine of thioridazine (voor psychische aandoeningen);
 • Geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes, waaronder insuline;
 • Geneesmiddelen voor de behandeling van migraine, zoals rizatriptan, ergotamine of dihydro-ergotamine;
 • Rifampicine (voor de behandeling van infecties/tuberculose);
 • Theofylline (voor de behandeling van astma en omkeerbare luchtwegobstructie);
 • Roken.

Verdovingsmiddelen of testen

Als u een verdoving moet krijgen of bloed- of urinetests moet laten doen, vertel uw arts of tandarts dan dat u propranololtabletten gebruikt.

Als u naar een andere arts of naar het ziekenhuis gaat, zeg dan welke geneesmiddelen u gebruikt. Dit moet omdat u lage bloeddruk (hypotensie) kunt krijgen als u bepaalde verdovingsmiddelen krijgt terwijl u Propranolol HCl filmomhulde tabletten gebruikt.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Als u regelmatig veel alcohol drinkt, moet u met uw arts praten voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Dit omdat alcohol invloed kan hebben op de manier waarop dit geneesmiddel werkt.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Propranolol HCl filmomhulde tabletten worden niet aanbevolen tijdens de zwangerschap of als u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Vanwege de bijwerkingen, bv. vermoeidheid en duizeligheid, is het mogelijk dat uw rijvaardigheid en uw vermogen om machines te gebruiken, wordt beïnvloed.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Propranolol HCl filmomhulde tabletten

Propranolol HCl filmomhulde tabletten bevatten lactose. Als uw arts u verteld heeft dat u overgevoelig bent voor bepaalde suikers, dient u contact op te nemen met uw arts voor u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals in deze bijsluiter staat beschreven of zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Neem uw Propranolol HCl filmomhulde tabletten in met wat water vóór de maaltijd. Neem de tabletten heel in. Kauw niet op de tabletten.

Stop niet met innemen van het geneesmiddel tenzij dat moet van uw arts.

Volwassenen:

 • Pijn op de borst (angina) – beginnen met twee- tot driemaal daags 40 mg, de aanbevolen maximumdosis is 120-240 mg per dag;
 • Hoge bloeddruk (hypertensie) beginnen met twee- tot driemaal daags 40 mg, de dosis mag worden verhoogd met 80 mg per dag. De aanbevolen maximumdosis is 160-320 mg per dag;
 • Hartaanval (post myocardinfarct) – beginnen met twee- tot driemaal daags 40 mg, later mag de dosis worden verhoogd tot tweemaal per dag 80 mg;
 • Bevingen – twee- tot driemaal per dag 40 mg;
 • Onregelmatig hartritme – twee- tot driemaal daags 10 tot 40 mg;
 • Hyperactieve schildklier – uw dosis wordt bepaald afhankelijk van hoe u erop reageert;
 • Feochromocytoom;
 • voor een operatie 60 mg per dag, drie dagen lang;
 • bij niet te opereren gevallen: 30 mg per dag;
 • Migraine: beginnen met twee- tot driemaal daags 40 mg, tot maximaal 80-160 mg per dag;
 • Leverziekte als gevolg van hoge bloeddruk – beginnen met tweemaal daags 40 mg, de aanbevolen maximumdosis is 160 mg tweemaal daags.

Kinderen en jongvolwassenen:

Aritmieën: onder bepaalde omstandigheden kan propranolol worden gebruikt om kinderen met aritmieën te behandelen (afwijkingen in het hartritme). De dosering wordt aangepast door de arts al naar gelang de leeftijd of het gewicht van het kind.

Ouderen:

Uw dosis wordt bepaald afhankelijk van hoe u erop reageert.

Lever- of nierproblemen:

Uw dosis wordt bepaald afhankelijk van hoe u erop reageert.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u per ongeluk meer heeft ingenomen dan de voorgeschreven dosis, neem dan onmiddellijk contact op met de dichtstbijzijnde EHBO-afdeling of uw arts of apotheker. Een overdosis kan een overmatig trage hartslag, te lage bloeddruk, hartfalen en ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken met symptomen zoals:

 • Vermoeidheid;
 • Hallucinaties;
 • Fijne bevingen;
 • Verwardheid;
 • Misselijkheid;
 • Braken;
 • Lichaamsspasmen;
 • Flauwvallen of coma;
 • Een laag bloedsuikergehalte.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u vergeten bent om een dosis in te nemen, neem hem dan alsnog in zodra u eraan denkt. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, moet u de gemiste dosis overslaan. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Als u plotseling stopt met het gebruik van propranololtabletten, kunt u onplezierige bijwerkingen krijgen zoals zweten, beven, verergering van angina, onregelmatige hartslag, een hartaanval of overlijden. U moet geleidelijk aan stoppen met de tabletten.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop met de behandeling en raadpleeg onmiddellijk een arts als u de volgende symptomen ondervindt:

 • Overgevoeligheid voor Propranolol HCl filmomhulde tabletten, zoals een vertraagde hartslag en lage bloeddruk met als gevolg duizeligheid, licht gevoel in het hoofd, flauwvallen of wazig zien;
 • Allergische reactie, zoals jeuk, ademhalingsproblemen of zwelling van het gezicht, de lippen, de keel of de tong.

Vertel uw arts als u één van de volgende bijwerkingen krijgt of als er bij u een bijwerking optreedt die hier niet vermeld wordt:

Vaak (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen):

 • Vermoeidheid, koude handen en voeten, moeilijk kunnen slapen (deze symptomen verdwijnen meestal);
 • Langzame of onregelmatige hartslag, ernstig belemmerde bloedtoevoer naar de vingers en tenen (syndroom van Raynaud);
 • Nachtmerries of verstoorde slaap, kortademigheid.

Soms (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen):

 • Misselijkheid (nausea) of braken en diarree (deze symptomen verdwijnen meestal).

Zelden (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1000 mensen):

 • Uw geneesmiddel kan het aantal en de typen van uw bloedcellen veranderen, zoals vermindering van het aantal bloedplaatjes in uw bloed, waardoor u sneller blauwe plekken kunt krijgen. Als u merkt dat u meer blauwe plekken, of neusbloedingen, keelpijn of infecties krijgt, vertel dit dan aan Uw arts. Deze kan besluiten om een bloedproef bij u af te nemen;
 • Verergeren van hartfalen of hartblok (wat een onregelmatige hartslag, duizeligheid, vermoeidheid of flauwvallen als u rechtop gaan staan / lage bloeddruk kan veroorzaken);
 • Huiduitslag, verergering van psoriasis, haaruitval of dunner wordend haar, droge, afschilferende huid;
 • Het zien, horen of voelen van dingen die echt lijken, maar niet echt zijn (hallucinaties), stemmingswisselingen, prikkelingen en gevoelloosheid, ernstige psychische stoornissen (psychoses), verwardheid, geheugenverlies;
 • Droge ogen, gezichtsstoornissen;
 • Niet helder kunnen denken;
 • Abnormale waarnemingen op de huid (zoals tintelen, kriebelen, jeuken of branden);
 • Zwelling van de bloedvaten onder de huid, wat pijnlijk kan zijn en vergezeld kan gaan van roodheid.

Zeer zelden (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 mensen):

 • Ernstige spierzwakte (myasthenia gravis);
 • Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie). Dit kan voorkomen bij mensen met of zonder suikerziekte. Daaronder vallen ouderen, mensen die aan de kunstnier moeten liggen (hemodialyse) of mensen die geneesmiddelen gebruiken voor suikerziekte. Het kan ook gebeuren als u vast of bij mensen met een langdurige leveraandoening;
 • Zweten.

Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • Pijn in het hoofd;
 • Een acute bloedaandoening;
 • Moeite met ademhalen;
 • Tekenen van hyperthyreoïdie (een overactieve schildklier) kunnen worden gemaskeerd;
 • Veranderingen in bloedvetten, veranderingen in de nierfuncties;
 • Veranderingen in de bloedsuikerspiegels;
 • Toevallen (stuipen) in verband met lage bloedsuikerspiegels;
 • Verergering van pijn op de borst, depressie;
 • Obstipatie, droge mond, ooginfecties;
 • Veranderingen in libido of potentie;
 • Gewrichtspijn.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Inhoud van de verpakking en overige informatie<br />

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is propranololhydrochloride. Elke filmomhulde tablet bevat 10 mg / 40 mg / 80 mg propranololhydrochloride.

Propranolol betreft een generiek medicijn en wordt daarom door verschillende fabrikanten met verschillende hulpstoffen op de markt gebracht.

Hoe zien Propranolol HCl filmomhulde tabletten eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Propranolol betreft een generiek medicijn en wordt daarom door verschillende fabrikanten met verschillende uiterlijke kenmerken op de markt gebracht.

Propranolol SR 80 &amp; 160 mg

Wat is Propranolol HCl Retard en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Propranololhydrochloride is een geneesmiddel uit de groep van de beta-blokkeerders. Deze middelen beschermen het hart tegen een te grote activiteit, waardoor het hart rustiger wordt en de bloeddruk wordt verlaagd.

Behandeling met propranololhydrochloride kan tevens het optreden van migraine aanvallen voorkomen.

Gebruiken bij:

 • Hartkramp (angina pectoris), met uitzondering van Prinzmetal angina;
 • Migraine, als onderhoudsbehandeling wanneer andere middelen niet kunnen worden toegepast hoge bloeddruk - beven.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6;
 • Als u hartzwakte hebt die niet behandeld is of niet onder controle is gebracht;
 • Bij een shock die is veroorzaakt door hartproblemen;
 • Bij ernstige hartafwijkingen (tweede- of derdegraads hartblok);
 • Als u lijdt aan hartgeleidingsproblemen of hartritmeproblemen;
 • Als u een trage hartslag hebt;
 • Bij een verhoogde zuurgraad van het bloed (metabole acidose);
 • Als u een streng dieet volgt waarbij u veel moet vasten;
 • Als u lijdt aan astma of andere ademhalingsmoeilijkheden;
 • Als u een onbehandeld feochromocytoom hebt (hoge bloeddruk vanwege een gezwel bij de nieren);
 • Als u lijdt aan ernstige problemen met de bloedsomloop (waardoor uw vingers en tenen kunnen tintelen of bleek of blauw kunnen worden);
 • Als u een benauwd, pijnlijk gevoel hebt in de borstkas tijdens periodes van rust (Prinzmetal angina) als u een zeer lage bloeddruk heeft.

Als u denkt dat een van deze punten op u van toepassing is of als u ergens over twijfelt, praat dan met uw arts voordat u Propranolol HCl retard gaat gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

 • Als u in het verleden allergische reacties hebt gehad;
 • Als u lijdt aan spierzwakte (myasthenia gravis);
 • Als u een zwak hart of een eerstegraads hartblok hebt;
 • Als u een nierziekte hebt;
 • Als u een leverziekte hebt;
 • Dit middel kan symptomen van hyperthyreoïdie (overmatige schildklierproductie) maskeren (verhoogde eetlust, gewichtsafname, zweten);
 • Als u diabetes hebt. Dit geneesmiddel kan uw bloedsuikerspiegel verlagen (hypoglykemie), met tot gevolg een langzame hartslag;
 • Als u een aandoening hebt die wordt veroorzaakt door een hyperactieve schildklier (thyreotoxicose). Dit geneesmiddel kan de symptomen van thyreotoxicose maskeren;
 • Als u lijdt aan de ziekte van Raynaud (koud gevoel in uw vingers en tenen) of claudicatio intermittens (vernauwing van de arteriën in de benen, wat pijn veroorzaakt tijdens het lopen).

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen

Gebruikt u naast Propranolol HCl retard nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

 • Barbituraten (voor de behandeling van ernstige slapeloosheid);
 • MAO-remmers (voor de behandeling van depressie);
 • Propafenon (gebruikt voor de behandeling van levensbedreigende hartgeleidings- of hartritmeproblemen);
 • Fingolimide (voor de behandeling van multiple sclerose);
 • Verapamil, bepridil en diltiazem (voor de behandeling van hartaandoeningen);
 • Disopyramide, kinidine en amiodaron, lidocaïne of flecanide (voor de behandeling van een onregelmatige hartslag en hartritmestoornissen);
 • Indometacine (voor de behandeling van pijn);
 • Cimetidine (voor de behandeling van maagzweren);
 • Adrenaline (epinefrine, gebruikt bij anafylactische shock);
 • Fluoxamine (gebruikt voor de behandeling van depressie);
 • Clonidine, moxonidine en methyldopa (gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk);
 • Chloorpromazine (voor psychische aandoeningen);
 • Geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes, waaronder insuline;
 • Geneesmiddelen voor de behandeling van migraine, zoals rizatriptan en ergotamine;
 • Rifampicine (voor de behandeling van infecties);
 • Theofylline (voor de behandeling van astma en omkeerbare luchtwegobstructie);
 • Roken.

Verdovingsmiddelen of testen

Als u een verdoving moet krijgen of bloed- of urinetests moet laten doen, vertel uw arts of tandarts dan dat u propranololcapsules gebruikt.

Als u naar een andere arts of naar het ziekenhuis gaat, zeg dan welke geneesmiddelen u gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Propranolol HCl retard wordt niet aanbevolen tijdens de zwangerschap of als u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Vanwege de bijwerkingen, bv. vermoeidheid en duizeligheid, is het mogelijk dat uw rijvaardigheid en uw vermogen om machines te gebruiken, wordt beïnvloed.

Propranolol HCl retard bevat sucrose en zwaveldioxide

Dit geneesmiddel bevat sucrose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Dit geneesmiddel bevat zwaveldioxide. Deze stof kan in zeldzame gevallen ernstige overgevoeligheidsreacties en bronchospasme veroorzaken.

Hoe gebruikt u dit middel?<br />

Als uw arts niet anders voorschrijft is het gebruik als volgt:

1 capsule à 80 mg per dag (=24 uur), 's morgens of 's avonds in te nemen, doch steeds op ongeveer hetzelfde tijdstip.

De capsules moeten met een ruime hoeveelheid water, zonder te kauwen worden doorgeslikt.

De dagdosering kan worden verhoogd met stappen van 80 mg, met tussenpozen van 1 week.

Voor migraine en beven geldt een maximale dosis van 160 mg propranolol per dag. Voor hartkramp en hoge bloeddruk 320 mg per dag.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u per ongeluk meer heeft ingenomen dan de voorgeschreven dosis, neem dan onmiddellijk contact op met de dichtstbijzijnde EHBO-afdeling of uw arts of apotheker. Een overdosis kan een overmatig trage hartslag, te lage bloeddruk, hartfalen en ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken met symptomen zoals vermoeidheid, hallucinaties, fijne bevingen, verwardheid, misselijkheid, braken, lichaamsspasmen, flauwvallen of coma en een laag bloedsuikergehalte.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Als u plotseling stopt met het gebruik van Propranolol HCl retard, kunt u onplezierige bijwerkingen krijgen zoals zweten, beven, verergering van angina, onregelmatige hartslag, een hartaanval of overlijden. U moet geleidelijk aan stoppen met de capsules.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop met de behandeling en raadpleeg onmiddellijk een arts als u de volgende symptomen ondervindt:

Overgevoeligheid voor Propranolol HCl retard, zoals een vertraagde hartslag en lage bloeddruk met als gevolg duizeligheid, licht gevoel in het hoofd, flauwvallen of wazig zien.
Allergische reactie, zoals jeuk, ademhalingsproblemen of zwelling van het gezicht, de lippen, de keel of de tong.

Vertel uw arts als u één van de volgende bijwerkingen krijgt of als er bij u een bijwerking optreedt die hier niet vermeld wordt:

Vaak (bij minder dan 1 op de 10 mensen)

 • Vermoeidheid, koude handen en voeten, moeilijk kunnen slapen (deze symptomen verdwijnen meestal);
 • Langzame of onregelmatige hartslag, ernstig belemmerde bloedtoevoer naar de vingers en tenen (syndroom van Raynaud);
 • Nachtmerries, kortademigheid.

Soms (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Misselijkheid of zich ziek voelen, diarree (deze symptomen verdwijnen meestal), braken.

Zelden (bij minder dan 1 op de 1000 mensen)

 • Uw geneesmiddel kan het aantal en de typen van uw bloedcellen veranderen. Als u merkt dat u meer blauwe plekken, of neusbloedingen, keelpijn of infecties krijgt, vertel dit dan aan uw arts. Deze kan besluiten om een bloedproef bij u af te nemen;
 • Verergeren van hartfalen, lage bloeddruk/flauwvallen bij het opstaan, duizeligheid;
 • Huiduitslag, verergering van psoriasis, haaruitval, droge, afschilferende huid;
 • Het zien, horen of voelen van dingen die echt lijken, maar niet echt zijn (hallucinaties), stemmingswisselingen, prikkelingen en gevoelloosheid, ernstige psychische stoornissen (psychoses), geheugenverlies;
 • Patiënten met astma of een voorgeschiedenis van ademhalingsproblemen;
 • Droge ogen, gezichtsstoornissen;
 • Niet helder kunnen denken;
 • Abnormale waarnemingen op de huid (zoals tintelen, kriebelen, jeuken of branden);
 • Zwelling van de bloedvaten onder de huid, wat pijnlijk kan zijn en vergezeld kan gaan van roodheid.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)

 • Spierzwakte;
 • Zweten.

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

 • Pijn in het hoofd;
 • Een acute bloedaandoening;
 • Moeite met ademhalen;
 • Tekenen van hyperthyreoïdie (een overactieve schildklier) kunnen worden gemaskeerd;
 • Veranderingen in bloedvetten, veranderingen in de nierfuncties;
 • Veranderingen in de bloedsuikerspiegels;
 • Toevallen (stuipen) in verband met lage bloedsuikerspiegels;
 • Verergering van pijn op de borst, depressie;
 • Obstipatie, droge mond, ooginfecties veranderingen in libido of potentie;
 • Gewrichtspijn.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke ter bescherming tegen vocht.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Exp.:. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.”

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is respectievelijk 80 en 160 mg propranololhydrochloride per capsule;
 • Propranolol HCl retard betreft een generiek medicijn en wordt daarom door verschillende fabrikanten met verschillende hulpstoffen op de markt gebracht.

Hoe ziet Propranolol HCl retard eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Propranolol HCl retard betreft een generiek medicijn en wordt daarom door verschillende fabrikanten met verschillende uiterlijke kenmerken op de markt gebracht.

Informatie dossiers
Terug naar boven