Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Ramipril

 • Bij hoge bloeddruk
 • Ook bij hartproblemen
 • Kan duizeligheid veroorzaken
 • Pas op met alcohol
 • Niet gebruiken bij zwangerschap

Over Ramipril

De werkzame stof ramipril behoort tot een groep van geneesmiddelen die “ACE-remmers” (Angiotensine-Conversie-Enzym remmers) worden genoemd. Ramipril Sandoz werkt door:

 • In uw lichaam de productie van stoffen die uw bloeddruk verhogen, te verminderen;
 • Uw bloedvaten te ontspannen en te verwijden;
 • Het voor uw hart gemakkelijker te maken om het bloed rond te pompen in uw lichaam.

Ramipril kan gebruikt worden:

 • Om een hoge bloeddruk te behandelen;
 • Om het risico op een hartaanval of beroerte te verminderen;
 • Om het risico op de verergering van nierproblemen te verminderen of uit te stellen (ongeacht of u al dan niet diabetes hebt);
 • Als uw hart het bloed niet voldoende kan pompen naar de rest van uw lichaam (hartinsufficiëntie);
 • Als behandeling na een hartaanval gecompliceerd met hartinsufficiëntie.

Gebruik/werking

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts heeft voorgeschreven. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe dit geneesmiddel innemen

 • Neem dit geneesmiddel elke dag op hetzelfde tijdstip in;
 • Slik de tabletten in hun geheel in met een beetje vloeistof;
 • Kauw of plet de tabletten niet;
 • Ramipril kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Dosering bij volwassenen

Bij behandeling van hoge bloeddruk

 • De gebruikelijke startdosis is 1,25 mg of 2,5 mg eenmaal daags.

Uw arts zal de hoeveelheid die u moet innemen, aanpassen tot uw bloeddruk onder
controle is. De maximale dosis is 10 mg eenmaal daags;

Als u reeds diuretica (plastabletten) inneemt, kan uw arts de hoeveelheid diureticum die u
inneemt, verlagen of stopzetten voordat u de behandeling met Ramipril Sandoz start.

Om het risico op een hartaanval of beroerte te verlagen

 • De gebruikelijke startdosering is 2,5 mg ramipril eenmaal per dag.

Uw arts kan daarna beslissen om de hoeveelheid die u inneemt, te verhogen. De gebruikelijke dosis is 10 mg eenmaal daags.

Om de verergering van nierproblemen te verminderen of uit te stellen

 • U kan starten met een dosis van 1,25 mg of 2,5 mg eenmaal daags.

Uw arts zal de hoeveelheid die u moet innemen, aanpassen. De gebruikelijke dosis is 5 mg of 10 mg eenmaal daags.

Behandeling van hartinsufficiëntie

 • De gebruikelijke startdosis is 1,25 mg eenmaal daags.

Uw arts zal de hoeveelheid die u moet innemen, aanpassen. De maximale dosis is 10 mg per dag. Twee toedieningen per dag zijn te verkiezen.

Behandeling na een hartaanval

 • De gebruikelijke startdosering is 1,25 mg eenmaal daags tot 2,5 mg tweemaal daags.

Uw arts zal de hoeveelheid die u moet innemen, aanpassen. De gebruikelijke dosis is 10 mg per dag. Twee toedieningen per dag zijn te verkiezen.

Oudere/jonge patiënten Uw arts zal bij oudere patiënten de aanvangsdosis verlagen en de behandeling trager aanpassen.

Dit geneesmiddel is niet geschikt voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Alcohol/autorijden

Ramipril kan duizeligheid veroorzaken, vooral bij aanvang van de behandeling of als de dosering verhoogd wordt. Bent u duizelig, neem dan geen deel aan het verkeer en bedien geen machines.

Alcohol kan bijwerkingen als duizeligheid uitlokken of verergeren. Pas dus op met sterkedrank.

Te veel of te weinig gebruikt

Heeft u te veel van dit middel ingenomen? Raadpleeg een arts of ga onmiddellijk naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Bent u vergeten om Ramipril in te nemen? Neem geen dubbele dosis om de tablet in te halen.

Wanneer niet gebruiken

Ramipril is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit geneesmiddel niet in de volgende situaties:

 • Als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek ‘Samenstelling’;
 • Als u ooit een ernstige allergische reactie hebt gehad, last heeft gehad van zwelling in het gezicht of de keel (angio-oedeem) genaamd;
 • Als u dialyse of een ander type bloedfiltratie krijgt. Afhankelijk van het apparaat dat wordt gebruikt, kan Ramipril Sandoz niet geschikt zijn voor u;
 • Als u nierproblemen heeft waarbij de bloedtoevoer naar uw nier verminderd is;
 • Als uw bloeddruk abnormaal laag of instabiel is;
 • Bij zwangerschap.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker om advies voordat u dit middel gebruikt:

 • Als u hart-, lever-, of nierproblemen hebt;
 • Als u veel lichaamszouten of -vloeistoffen hebt verloren (bijvoorbeeld door overgeven, diarree, veel zweten, dialyse of het gebruik van plastabletten);
 • Als u een behandeling zult ondergaan om uw allergie op bijen- of wespensteken te verminderen (desensibilisatie);
 • Als u een verdovingsmiddel toegediend zult krijgen. Vraag uw arts om advies;
 • Als u grote hoeveelheden kalium in uw bloed hebt;
 • Als u een collageenziekte hebt zoals sclerodermie of systemische lupus eythematodes.

Zwangerschap en borstvoeding

Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of als u zwanger zou kunnen worden).
Dit middel kan letsel veroorzaken bij het ongeboren kind. Neem dit geneesmiddel niet in tijdens de zwangerschap. Overleg met een arts als u zwanger wordt tijdens de behandeling.

U mag dit geneesmiddel niet innemen als u borstvoeding geeft.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Medicijnen kunnen elkaars werking beïnvloeden. Ramipril heeft een wisselwerking met onder andere de volgende medicijnen:

 • Ontstekingsremmende pijnstillers (NSAID’s);
 • Geneesmiddelen tegen een lage bloeddruk, shock, hartinsufficiëntie, astma of allergieën zoals efedrine, noradrenaline of adrenaline.
 • Geneesmiddelen voor kanker (chemotherapie);
 • Geneesmiddelen na orgaantransplantatie, zoals ciclosporine;
 • Diuretica zoals furosemide;
 • Geneesmiddelen die de hoeveelheid kalium in uw bloed kunnen verhogen zoals
 • spironolacton, triamtereen, amiloride, kaliumzouten, en heparine;
 • Steroïden gebruikt voor ontsteking zoals prednisolon;
 • Allopurinol;
 • Procaïnamide;
 • Geneesmiddelen voor diabetes;
 • Lithium.

Een arts weet of en hoe u uw medicijnen kunt combineren met Ramipril.

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Bijwerkingen die kunnen voorkomen bij het gebruik van Ramipril zijn onder andere:

 • Hoofdpijn, vermoeidheid;
 • Duizeligheid;
 • Flauwvallen, abnormale lage bloeddruk, vooral als u snel gaat staan of overeind komt;
 • Prikkelhoest, ontsteking van uw sinussen, bronchitis, kortademigheid;
 • Maagdarmklachten;
 • Huiduitslag met of zonder verheven zone;
 • Borstpijn;
 • Krampen of pijn in uw spieren;
 • Verhoogde kaliumwaarde in het bloed.

Een volledig overzicht van alle mogelijke bijwerkingen vindt u in de bijsluiter. Krijgt u veel last van bijwerkingen, overleg dan met een arts of apotheker. Ook als het gaat om bijwerkingen die niet in de bijsluiter genoemd zijn.

Samenstelling

Welke stoffen zitten er in dit middel?

Ramipril 1,25 mg

Elke 1,25 mg tablet bevat 1,25 mg ramipril.

De overige bestanddelen (hulpstoffen) zijn: microkristallijne cellulose, gepregelatineerd
(maïs)zetmeel, siliciumdioxide neergeslagen, glycine hydrochloride (E640), glycerol
dibehenaat.

Ramipril 2,5 mg

Elke 2,5 mg tablet bevat 2,5 mg ramipril.

De overige bestanddelen (hulpstoffen) zijn: microkristallijne cellulose, gepregelatineerd
(maïs)zetmeel, siliciumdioxide neergeslagen, glycine hydrochloride (E640), glycerol
dibehenaat, geel ijzeroxide (E172).

Ramipril 5 mg

Elke 5 mg tablet bevat 5 mg ramipril.

De overige bestanddelen (hulpstoffen) zijn: microkristallijne cellulose, gepregelatineerd
(maïs)zetmeel, siliciumdioxide neergeslagen, glycine hydrochloride (E640), glycerol
dibehenaat, rood ijzeroxide (E172).

Ramipril 10 mg

Elke 10 mg tablet bevat 10 mg ramipril.

De overige bestanddelen (hulpstoffen) zijn: microkristallijne cellulose, gepregelatineerd
(maïs)zetmeel, siliciumdioxide neergeslagen, glycine hydrochloride (E640). glycerol
dibehenaat.

De fabrikanten van Ramipril zijn:

Lek S.A. ul. Domaniewska 50 C
02-672 Warschau
Polen

Salutas Pharma GmbH Dieselstraße 5
D-70839 Gerlingen
Duitsland

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10
6250 Kundl
Oostenrijk

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter. U kunt de officiële bijsluiter van Ramipril Sandoz 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg en 10 mg hier downloaden.

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 21-02-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Spoedeisende geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisartsgeneeskunde

Dr. P. Mester

Interne geneeskunde
Terug naar boven