Menu

Sildenafil

Sildenafil behoort tot de groep medicijnen onder de naam "fosfodiësterase-type 5 (PDE5)remmers". Het middel ontspant de bloedvaten in de penis, waardoor er bloed in de penis kan stromen tijdens seksuele opwinding. U zult met dit middel alleen een erectie krijgen wanneer u seksueel geprikkeld wordt.

Wat is Sildenafil en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit middel wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen mannen met erectiestoornissen, soms ook wel impotentie genoemd. Dat is wanneer een man onvoldoende een erectie kan krijgen of in stand kan houden voor seksuele activiteit.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in de rubriek: "Inhoud van de verpakking en overige informatie";
 • Als u geneesmiddelen gebruikt die “nitraten” worden genoemd, omdat deze combinatie kan leiden tot een gevaarlijke daling van uw bloeddruk. Vertel uw arts dat u deze geneesmiddelen gebruikt die vaak ter verlichting van angina pectoris (of “pijn op de borst”) worden gegeven. Wanneer u dit niet zeker weet, vraag het dan aan uw arts of apotheker;
 • Als u geneesmiddelen gebruikt die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet (“poppers”), omdat deze combinatie eveneens kan leiden tot een gevaarlijke daling van uw bloeddruk;
 • Als u een ernstig hartprobleem of leverprobleem heeft;
 • Als u recent een beroerte of een hartaanval heeft gehad of wanneer u een lage bloeddruk heeft;
 • Als u een bepaalde, zeldzame erfelijke oogafwijking heeft (zoals retinitis pigmentosa);
 • Als u ooit verlies van het gezichtsvermogen heeft gehad vanwege non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy (NAION).

Neem dit geneesmiddel niet in als dit op u van toepassing is. Raadpleeg uw arts of apotheker wanneer u vragen hebt alvorens dit middel te gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt

 • Als u sikkelcelanemie (een afwijking van de rode bloedcellen), leukemie (bloedcelkanker) of multipel myeloom (beenmergkanker) heeft;
 • Als u een misvorming van uw penis heeft of de ziekte van Peyronie;
 • Als u hartproblemen heeft. Uw arts dient zorgvuldig te controleren of uw hart de extra belasting van seksuele activiteit aankan;
 • Als u een maagzweer heeft, of een bloedingstoornis (zoals hemofilie);
 • Als u plotseling een vermindering of verlies van het gezichtsvermogen ervaart, stop dan met de inname van dit middel en neem direct contact op met uw arts.

U dient dit middel niet te gebruiken in combinatie met andere orale of lokale behandelingen tegen erectiestoornissen. U dient dit middel niet te gebruiken in combinatie met geneesmiddelen ter behandeling van pulmonale arteriële hypertensie (PAH) die sildenafil bevatten of in combinatie met andere PDE5-remmers. U dient dit middel niet te gebruiken als u geen erectiestoornissen hebt. U dient dit middel niet te gebruiken als u een vrouw bent.

Speciale voorzorgen voor patiënten met nier- of leverproblemen

U dient uw arts te vertellen of u nier- of leverproblemen heeft. Uw arts kan besluiten om u een lagere dosis voor te schrijven.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Dit middel dient niet te worden gegeven aan personen onder de 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Sildenafil nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Sildenafil tabletten kunnen de werking van bepaalde geneesmiddelen beïnvloeden, in het bijzonder geneesmiddelen die worden gebruikt tegen "pijn op de borst". Bij een medisch noodgeval dient u uw arts of apotheker te vertellen dat u Sildenafil gebruikt heeft en wanneer u dat deed. Gebruik Sildenafil niet in combinatie met andere geneesmiddelen, tenzij uw arts heeft aangegeven dat dit kan. U dient geen Sildenafil te gebruiken indien u geneesmiddelen gebruikt die “nitraten” worden genoemd, omdat de combinatie van deze geneesmiddelen tot een gevaarlijke daling van uw bloeddruk kan leiden. Vertel uw arts of apotheker altijd dat u dit soort geneesmiddelen gebruikt die vaak worden gebruikt ter verlichting van angina pectoris (of "pijn op de borst").

U dient geen Sildenafil te gebruiken indien u geneesmiddelen gebruikt die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet (“poppers”), omdat deze combinatie eveneens kan leiden tot een gevaarlijke daling van uw bloeddruk. Wanneer u geneesmiddelen gebruikt die bekend staan als proteaseremmers, zoals voor de behandeling van HIV, kan uw dokter u laten beginnen met de laagste dosis Sildenafil (25 mg).

Sommige patiënten die alfablokkertherapie krijgen voor de behandeling van hoge bloeddruk of prostaatvergroting kunnen mogelijk duizelig of licht in het hoofd worden, wat kan worden veroorzaakt door lage bloeddruk bij snel rechtop gaan zitten of gaan staan. Bepaalde patiënten hebben deze symptomen ondervonden bij gelijktijdig gebruik van Sildenafil met alfablokkers. De kans hierop is het grootst binnen 4 uur na inname van Sildenafil. Om de kans dat deze symptomen zich kunnen voordoen te verkleinen, dient uw dagelijkse dosis alfablokker constant te zijn voordat u met het gebruik van Sildenafil begint. Mogelijk zal uw arts u een lagere startdosering (25 mg) Sildenafil voorschrijven.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u geneesmiddelen gebruikt die CYP3A4-remmers worden genoemd (zoals ketoconazol, erytromycine of cimetidine). Uw arts kan u mogelijk een lagere aanvangsdosis geven.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Dit middel kan met of zonder voedsel worden ingenomen. U kunt echter ondervinden dat het iets langer kan duren voordat dit middel gaat werken indien u het inneemt met een stevige maaltijd. Het drinken van alcohol kan tijdelijk uw vermogen om een erectie te krijgen verminderen. Om maximaal effect van uw geneesmiddel te verkrijgen, wordt u aangeraden geen overvloedige hoeveelheden alcohol te drinken voordat u Sildenafil inneemt.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Dit middel is niet geïndiceerd voor gebruik door vrouwen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit middel kan duizeligheid veroorzaken en kan uw gezichtsvermogen beïnvloeden. U dient zich ervan bewust te zijn hoe u op dit middel reageert voordat u gaat rijden of een machine gaat gebruiken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De aanbevolen startdosering is 50 mg.

Hoe gebruikt u dit middel?

U dient niet vaker dan éénmaal per dag Sildenafil in te nemen. U neemt dit middel ongeveer één uur voordat u van plan bent seks te hebben. Slik het tablet in zijn geheel door met een glas water. Als u het gevoel heeft dat de werking van dit middel te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of apotheker in.

Dit middel helpt u alleen een erectie te krijgen wanneer u seksueel opgewonden wordt. De tijd totdat dit middel gaat werken verschilt per persoon, maar gewoonlijk duurt dit een half uur tot een uur. Het kan langer duren voordat dit middel begint te werken wanneer u een zware maaltijd heeft genuttigd. Wanneer dit middel u niet helpt om een erectie te krijgen of als de erectie niet lang genoeg aanhoudt om de geslachtsgemeenschap te voltooien, dient u dit aan uw arts te vertellen.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

U kunt een toename ervaren van bijwerkingen van Sildenafil en de ernst daarvan. Doseringen boven 100 mg geven geen toename van de werking. U dient niet meer tabletten in te nemen dan uw arts u heeft gezegd. Neem contact op met uw arts als u meer Sildenafil heeft ingenomen dan voorgeschreven.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen Sildenafil

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De bijwerkingen die gemeld zijn in samenhang met het gebruik van dit middel zijn meestal licht tot matig ernstig en van korte duur.

Als u een van de volgende ernstige bijwerkingen ervaart, moet u stoppen met het gebruik van dit middel en onmiddellijk medische hulp inroepen:

Een allergische reactie - dit gebeurt soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers). Symptomen omvatten:

 • Plotselinge piepende ademhaling;
 • Ademhalingsproblemen;
 • Duizeligheid;
 • Zwelling van de oogleden, het gelaat, de lippen of de keel;
 • Pijn op de borst.

Als dit gebeurt tijdens of volgend op seksuele gemeenschap:

Kom in een half-zittende positie en probeer te ontspannen. Gebruik geen nitraten tegen uw pijn op de borst

Langdurige en soms pijnlijke erecties - dit gebeurt zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers)

Indien u een erectie krijgt die langer dan 4 uur aanhoudt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts. Symptomen zijn:

 • Plotselinge vermindering of verlies van het gezichtsvermogen - dit gebeurt zelden;
 • Ernstige huidreacties - dit gebeurt zelden:
  • Ernstige loslating en zwelling van de huid;
  • Blaarvorming in de mond;
  • Op de geslachtsorganen en rond de ogen;
  • Koorts.
 • Epileptische aanvallen of toevallen - dit gebeurt zelden.

Andere bijwerkingen Sildenafil

Zeer vaak(komt voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

 • Hoofdpijn.

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

 • Misselijkheid;
 • Blozen;
 • Opvliegers (symptomen omvatten plotseling warm gevoel in het bovenlichaam);
 • Een ontregelde spijsvertering;
 • Afwijkingen in het kleurenzien;
 • Onscherp zien;
 • Verstoring van zicht;
 • Een verstopte neus;
 • Duizeligheid.

Soms(komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

 • Braken;
 • Huiduitslag;
 • Oogirritatie, bloeddoorlopen ogen/rode ogen, oogpijn, lichtflitsen zien, visuele helderheid, gevoeligheid voor licht, waterige ogen;
 • Bonzende hartslag, snelle hartslag, hoge bloeddruk, lage bloeddruk;
 • Spierpijn;
 • Slaperig voelen, verminderde tast, draaierigheid, oorsuizen;
 • Droge mond;
 • Verstopte of vernauwde neusbijholten, ontsteking van het neusslijmvlies (symptomen omvatten loopneus, niezen en verstopte neus);
 • Pijn in de bovenbuik, gastro-oesofageale refluxziekte (symptomen omvatten brandend maagzuur);
 • Aanwezigheid van bloed in urine;
 • Pijn in de armen of benen;
 • Bloedneus;
 • Het warm hebben en zich moe voelen.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers):

 • Flauwvallen;
 • Beroerte;
 • Hartaanval;
 • Onregelmatige hartslag;
 • Tijdelijk verminderde bloedtoevoer naar delen van de hersenen;
 • Gevoel van dichtzittende keel;
 • Ongevoelige mond;
 • Bloeding achterin het oog, dubbelzien, verminderde gezichtsscherpte, abnormaal gevoel in oog, zwelling van het oog of ooglid, kleine deeltjes of vlekken in het zichtveld, het zien van kringen rond lichten, verwijding van de pupil van het oog, verkleuring van het oogwit;
 • Bloedende penis, aanwezigheid van bloed in sperma;
 • Droge neus, zwelling binnenin de neus;
 • Prikkelbaar zijn en plotselinge vermindering of verlies van gehoor.

Ervaringen na het op de markt brengen, omvatten zelden gerapporteerde gevallen van instabiele angina (een hartaandoening) en plotselinge dood. Daarbij wordt opgemerkt dat de meeste van de mannen, maar niet alle, die deze bijwerkingen hebben ervaren, reeds eerder hartproblemen hadden, voordat ze dit geneesmiddel innamen. Het is onmogelijk na te gaan of er een rechtstreeks verband bestond tussen deze voorvallen en het gebruik van sildenafil.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden;
 • Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities;
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en doordrukverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum;
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is sildenafilcitraat.

 • Elke Sildenafil 25 mg, filmomhulde tablet bevat 35,12 mg sildenafilcitraat overeenkomend met 25 mg sildenafil.
 • Elke Sildenafil 50 mg, filmomhulde tablet bevat 70,24 mg sildenafilcitraat overeenkomend met 50 mg sildenafil.
 • Elke Sildenafil 100 mg, filmomhulde tablet bevat 140,48 mg sildenafilcitraat overeenkomend met 100 mg sildenafil.
 • De andere stoffen in dit middel zijn cellulose microkristallijn, croscarmellose natrium, colloïdaal watervrij siliciumdioxide, magnesiumstearaat, hypromellose, hydroxypropylcellulose, macrogol 8000 en titaandioxide (E171).

Hoe ziet Sildenafil eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

 • Sildenafil 25 mg filmomhulde tabletten zijn witte, dubbelbolle filmomhulde tabletten met aan de ene zijde ‘APO’ gegraveerd en ‘SIL25’ aan de andere zijde.
 • Sildenafil 50 mg filmomhulde tabletten zijn witte, dubbelbolle filmomhulde tabletten met aan de ene zijde ‘APO’ gegraveerd en ‘SIL50’ aan de andere zijde.
 • Sildenafil 100 mg filmomhulde tabletten zijn witte, dubbelbolle filmomhulde tabletten met aan de ene zijde ‘APO’ gegraveerd en ‘SIL100’ aan de andere zijde.

 • De 25 mg filmomhulde tabletten zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen van 1, 2, 4 en 8 tabletten.
 • De 50 mg filmomhulde tabletten zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen van 1, 2, 4, 8, 12, 24, 36 en 48 tabletten.
 • De 100 mg filmomhulde tabletten zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen van 1, 2, 4, 8, 12 en 24 tabletten.

Mogelijk worden niet alle verpakkingsgrootten in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Apotex Europe BV
Darwinweg 20
2333 CR Leiden
Nederland

Fabrikant

Apotex Nederland BV
Archimedesweg 2
2333 CN Leiden
Nederland

Lamp San Prospero S.p.A
Via della Pace 25/A
41030 San Prospero
S/S/ Modena
Italië

Extractum Pharm Co
H-6413 Kunfehértó, IV
Zone 6
Hongarije

Voor informatie

Apotex Nederland BV
Postbus 408
2300 AK Leiden
Nederland
Tel.nr.: 071 524 3100

Sildenafil is in het register ingeschreven onder respectievelijk

 • RVG 105764 - Sildenafil 25 mg, filmomhulde tabletten;
 • RVG 105765 - Sildenafil 50 mg, filmomhulde tabletten;
 • RVG 105766 - Sildenafil 100 mg, filmomhulde tabletten.
Terug naar boven