Menu

Soolantra

Soolantra bevat de werkzame stof ivermectine die tot een groep geneesmiddelen hoort die men “avermectines” noemt. De crème wordt gebruikt op de huid om puistjes en vlekken, als gevolg van rosacea, te behandelen. Dit middel dient alleen te worden gebruikt bij volwassen patiënten (18 jaar of ouder).

1. Wat is Soolantra en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Soolantra bevat de werkzame stof ivermectine die tot een groep geneesmiddelen hoort die men “avermectines” noemt. De crème wordt gebruikt op de huid om puistjes en vlekken, als gevolg van rosacea, te behandelen.
Dit middel dient alleen te worden gebruikt bij volwassen patiënten (18 jaar of ouder).

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch (overgevoelig) voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Soolantra nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker, want deze geneesmiddelen kunnen uw behandeling met Soolantra beïnvloeden of Soolantra kan uw behandeling met deze geneesmiddelen beïnvloeden.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap wordt niet aanbevolen.

Indien u borstvoeding geeft, dient u dit geneesmiddel niet te gebruiken. U dient gestopt te zijn met het geven van borstvoeding voordat u behandeling met dit middel start.

Raadpleeg uw arts, hij zal helpen bij de beslissing om de behandeling met dit middel of de borstvoeding verder te zetten, rekening houdend met het voordeel van de behandeling en het voordeel van de borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit middel heeft geen of een zeer geringe invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.
Soolantra bevat:

 • Cetyl alcohol en stearyl alcohol, dat lokale huidreacties kan veroorzaken (bijvoorbeeld contact dermatitis);
 • Methylparahydroxybenzoaat (E218) en propylparahydroxybenzoaat (E216), dat allergische reacties kan veroorzaken (mogelijk vertraagd);
 • Propyleenglycol, dat huidirritatie kan veroorzaken.

3. Hoe gebruikt u dit middel

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Belangrijk: Dit middel is bedoeld voor volwassenen en uitsluitend voor gebruik op de huid van het gezicht. Gebruik dit geneesmiddel niet op andere lichaamsdelen, vooral niet op vochtige plekken van het lichaam, zoals uw ogen, uw mond of slijmvliezen (zoals de binnenkant van de neus of vagina). Niet inslikken.

Het wordt aanbevolen om dit middel eenmaal daags op het gezicht aan te brengen. Een kleine hoeveelheid van de crème, ter grootte van een erwt, dient zowel op het voorhoofd, de kin, de neus en elke wang worden aangebracht. Daarna dient het zachtjes en gelijkmatig in een dunne laag over het gehele gezicht te worden uitgesmeerd.

U dient de oogleden, lippen en slijmvliezen zoals de binnenkant van de neus, de mond en de ogen te vermijden. Mocht er per ongeluk wat crème in of dichtbij de ogen, oogleden, lippen, mond of slijmvliezen komen, spoel deze dan onmiddelijk en overvloedig met water.
Breng geen cosmetica (zoals een andere gezichtscrème of make-up) aan vlak vóór het dagelijks aanbrengen van Soolantra. U mag deze producten pas gebruiken nadat het aangebrachte Soolantra is opgedroogd.
Na het aanbrengen van dit geneesmiddel dient u onmiddellijk uw handen te wassen.

U dient dit middel gedurende de behandelingskuur dagelijks te gebruiken en de behandelingskuur mag worden herhaald. Uw arts zal u vertellen hoe lang u dit middel dient te gebruiken. De duur van de behandeling varieert van persoon tot persoon en is afhankelijk van de ernst van de aandoening. Mogelijk kunt u na 4 weken behandelen een verbetering waarnemen. Indien er na 3 maanden geen verbetering is, dient u de behandeling met dit middel te stoppen en uw arts te raadplegen.

Leveraandoening; Indien u een leveraandoening heeft, dient u uw arts te raadplegen voordat u Soolantra gebruikt.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar; Gebruik dit middel niet bij kinderen of jongeren tot 18 jaar.

Hoe kan de tube met een druk- en draaidop worden geopend?

 • Om morsen te vermijden, mag u niet in de tube knijpen tijdens het openen of sluiten ervan;
 • Duw de dop naar beneden en draai deze tegen de klok in (draai naar links). Verwijder vervolgens de dop;
 • Hoe kan de tube met een druk- en draaidop worden gesloten? Duw de dop naar beneden en draai deze met de klok mee (draai naar rechts).

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u meer dan de aanbevolen dagelijkse dosis heeft aangebracht, neem contact op met uw arts; hij of zij zal u advies geven over wat u moet doen.

Voor België: wanneer u teveel van dit geneesmiddel heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker, of het antigifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van dit middel Puistjes en vlekken zullen alleen verminderd zijn nadat dit middel verscheidene keren is aangebracht. Het is dus belangrijk dat het gebruik van dit middel wordt voortgezet gedurende de gehele periode waarvoor het door de arts is voorgeschreven.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Dit middel kan de volgende bijwerkingen veroorzaken:

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 personen):

 • Branderig gevoel van de huid

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 personen):

 • Huidirritatie;
 • Jeukende huid;
 • Droge huid.

Onbekende nevenwerking (frequentie kan niet ingeschat worden op basis van de beschikbare gegevens)

 • Roodheid

5. Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden;
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Na eerste opening van de tube, dient het product binnen 6 maanden te worden gebruikt;
 • Voor dit geneesmiddel zijn er geen bijzondere bewaarcondities;
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is ivermectine. Eén gram crème bevat 10 mg ivermectine.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: glycerol, isopropylpalmitaat, carbomeer, dimethicone, dinatrium edetaat, citroenzuur monohydraat, cetyl alcohol, stearyl alcohol, macrogol cetostearyl ether, sorbitan stearaat, methylparahydroxybenzoaat (E218), propylparahydroxybenzoaat (E216), fenoxyethanol, propyleenglycol, oleyl alcohol, natriumhydroxide, gezuiverd water.

Hoe ziet Soolantra eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

 • Soolantra is een witte tot lichtgele crème;
 • Het wordt geleverd in tubes die 30 gram crème bevatten;
 • De tubes hebben een druk- en draaidop;
 • Verpakkingsgrootte van 1 tube.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder / ompakker:

Medcor Pharmaceuticals B.V.
Artemisweg 232
8239 DE Lelystad

Fabrikant :

Laboratoires Galderma
Z.I. Montdésir
74540 Alby-sur-Chéran Frankrijk

Terug naar boven