Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Duratears

DURATEARS oogdruppels wordt gebruikt als kunstmatig traanvocht en zorgt voor de bescherming en de behandeling van uitdrogingsverschijnselen van de ogen. Deze zogenoemde “droge ogen” kunnen ontstaan als gevolg van het syndroom van Sjögren (een bepaalde auto-immuunziekte), een verminderde traanproduktie, bij dreigende uitdroging van het hoornvlies door een beschadiging van de oogleden of in situaties waarin de ogen niet gesloten kunnen worden.

1. Wat is Duratears en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

DURATEARS oogdruppels wordt gebruikt als kunstmatig traanvocht en zorgt voor de bescherming en de behandeling van uitdrogingsverschijnselen van de ogen. Deze zogenoemde “droge ogen” kunnen ontstaan als gevolg van het syndroom van Sjögren (een bepaalde auto-immuunziekte), een verminderde traanproduktie, bij dreigende uitdroging van het hoornvlies door een beschadiging van de oogleden of in situaties waarin de ogen niet gesloten kunnen worden.

2.Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

u bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Raadpleeg uw arts indien bovenstaande waarschuwing voor u van toepassing is.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

gebruik DURATEARS alleen om in uw o(o)g(en) te druppelen.

wanneer de irritatie van het droge oog aanhoudt of verergert. De behandeling dient dan gestaakt te worden. Raadpleeg eerst uw arts.

Wanneer u contactlenzen draagt. Raadpleeg uw arts omtrent het dragen van contactlenzen bij extreme gevallen van droge ogen.

Als u hoofdpijn, oogpijn, veranderingen in uw gezichtsvermogen, irritatie van uw ogen of blijvende roodheid van de ogen ondervindt, of als uw aandoening verergert of langer dan 3 dagen blijft aanhouden, stop dan met het gebruik van dit geneesmiddel en raadpleeg uw arts.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Wanneer u meer dan één middel voor uw oog (ogen) gebruikt, moet u 5 minuten wachten tussen het gebruik van het ene en het andere middel. Oogzalven moet u als laatste gebruiken.

Gebruikt u naast DURATEARS nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

DURATEARS oogdruppels kan,voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht en de zuigeling overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap en borstvoeding, indien nodig.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Een beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen is niet waarschijnlijk. Alleen op het moment van toediening kan tijdelijk wazig zicht optreden. Bestuur geen voertuigen en gebruik geen machines totdat dit effect verdwenen is.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Tenzij anders voorgeschreven, mag naar behoefte telkens één of twee druppels in het oog worden gedruppeld.

OM BESMETTING VAN DE DRUPPELPIPET EN DE OPLOSSING TE VOORKOMEN, MOET U ERVOOR ZORGEN DAT U DE OOGLEDEN, OMLIGGENDE GEBIEDEN OF ANDERE OPPERVLAKKEN NIET MET DE DRUPPELPIPET AANRAAKT! ALS U DE FLES NIET GEBRUIKT, HOUD DEZE DAN STEVIG GESLOTEN.

 • Verwijder, nadat u de dop van het flesje heeft afgehaald, de beveiligingsring indien deze los zit, voordat u het geneesmiddel gebruikt
 • Noteer, voordat u het flesje voor de eerste keer gebruikt de datum van opening op de daarvoor aangegeven ruimte op het etiket.
 • Pak het flesje DURATEARS en een spiegel.
 • Was uw handen.
 • Draai de dop van het flesje.
 • Houd het flesje ondersteboven vast tussen uw duim en vingers.
 • Houd uw hoofd achterover. Trek uw ooglid met een schone vinger naar beneden, tot er een 'zakje' tussen het ooglid en uw oog ontstaat. De druppel moet hierin vallen
 • Breng de punt van het flesje dicht bij uw oog. Gebruik hiervoor zo nodig de spiegel.
 • Zorg ervoor dat de druppelaar niet in contact komt met het oog of het ooglid, het gebied rond het oog of andere oppervlakken.Het zou de druppels kunnen besmetten.
 • Druk zachtjes op de bodem van het flesje zodat er één druppel DURATEARS per keer vrijkomt
 • Druk na het gebruik van DURATEARS met een vinger in de hoek van uw oog, bij de neus. Dit helpt te voorkomen dat DURATEARS zich naar de rest van het lichaam verspreidt.

Als u druppels in beide ogen gebruikt, herhaal deze handelingen dan voor het andere oog.

 • Draai direct na gebruik de dop weer stevig op het flesje.

Als een druppel naast uw oog terechtkomt, probeer het dan nog eens.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Spoel het er dan uit met warm water. Druppel niet meer in tot het tijd is voor uw volgende dosis.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Ga verder met de volgende dosis volgens schema. Als het echter bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de gemiste dosis dan over en volg uw normale doseringsschema. Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u andere oogdruppels of oogzalf gebruikt, laat dan minstens 5 minuten tussen elk geneesmiddel. Oogzalf moet als laatste worden toegediend.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

U kunt last krijgen van de volgende bijwerkingen:

Bijwerkingen die zeer vaak voorkomen (kunnen bij 1 of meer op de 10 gebruikers optreden):

 • Effecten in de ogen: wazig zicht

Bijwerkingen die vaak voorkomen (kunnen bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers optreden):

 • Effecten in de ogen:droog oog, ooglidaandoening, abnormaal gevoel of vreemd lichaamgevoel in ogen, ongemak in het oog

Bijwerkingen die soms voorkomen (kunnen bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers optreden):

 • Effecten in de ogen: jeukende ogen, oogirritatie (branderig en prikkelend gevoel bij de toediening) of roodheid
 • Algemene bijwerkingen: hoofdpijn

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • Effecten in de ogen: roodheid van het ooglid, oogpijn of oogzwelling, oogafscheiding, schilfering van het ooglid, verhoogde traanproductie
 • Algemene bijwerkingen: allergie (overgevoeligheid)

5. Hoe gebruikt u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het doosje en het etiket op het flesje na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25 °C. De verpakking zorgvuldig gesloten houden.

Om besmetting te voorkomen, mag u het flesje tot 4 weken nadat u het voor het eerst hebt geopend, gebruiken. Gebruik daarna een nieuw flesje. Noteer de datum van opening op de daarvoor aangegeven ruimte op het etiket van het flesje en het doosje.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stoffen in dit middel zijn dextraan 70 (1 mg/ml) en hypromellose (3 mg/ml)

De andere stoffen in dit middel zijn Polyquad (polyquaternium1), borax, natriumchloride, kaliumchloride, zoutzuur en/of natriumhydroxide (voor het instellen van de zuurgraad) en gezuiverd water.

Hoe ziet DURATEARS eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

DURATEARS oogdruppels is een kleurloze, heldere, vloeistof. Het is verpakt in een plastic (polyethyleen) druppelflesje (DROPTAINER) met een inhoud van 10 ml of 15 ml. Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgroottes verkrijgbaar zijn.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Alcon Nederland BV

Avelingen-West 64

4202 MV Gorinchem

Nederland

Fabrikant

SA Alcon-Couvreur NV

Rijksweg 14

B-2870 Puurs, België

Alcon Cusi S.A.

Camil fabra 58

08320 el Masnou Barcelona

Alcon Laboratories Belgium

Lichterveld 3

B-2870 Puurs-Sint-Amands

DURATEARS, oogdruppels is in het register ingeschreven onder RVG 10187.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2020.

1. Wat is Duratears Z en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De zalfbasis van DURATEARS Z, oogzalf smelt gemakkelijk in het oog. Het wordt gebruikt voor de behandeling van:

Uitdroging van het hoornvlies bij verminderde traanproductie.

Uitdroging van het hoornvlies door (traumatische) beschadiging van oogleden of perifere zenuwverlammingen, ten gevolge waarvan het oog niet kan worden gesloten.

Hardnekkige hoornvliesbeschadigingen ter voorkoming van verkleving van de oogleden gedurende de nacht.

Ter bescherming van het hoornvlies bij ingrepen onder algemene anesthesie.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Raadpleeg uw arts indien bovenstaande waarschuwing voor u van toepassing is.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Dit product is uitsluitend bedoeld voor toepassing in het oog. Het mag niet worden geïnjecteerd of ingeslikt.

Als u last krijgt van hoofdpijn, oogpijn, veranderingen in het gezichtsvermogen, oogirritatie of aanhoudende roodheid van het oog, moet u stoppen met het gebruik en uw arts raadplegen. Dit is ook van toepassing wanneer de toestand van uw oog verergert of aanhoudt.

Als u andere geneesmiddelen gebruikt, lees dan ook de rubriek ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’.

Als u contactlenzen draagt:

Contactlenzen mogen tijdens een behandeling met DURATEARS Z oogzalf niet worden gedragen. Verwijder contactlenzen voordat u DURATEARS Z oogzalf gebruikt.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast DURATEARS Z oogzalf nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Als u meer dan één oogdruppel of oogzalf gebruikt, wacht dan 5 minuten tussen iedere toediening. Gebruik de oogzalven als laatste.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Er zijn geen gegevens over het gebruik van DURATEARS Z oogzalf tijdens de zwangerschap en borstvoeding. Aangezien dit product geen werkzame stoffen bevat, worden er echter geen schadelijke effecten verwacht op het ongeboren kind of de zuigeling.

DURATEARS Z oogzalf kan gebruikt worden als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Mogelijk ziet u na het gebruik van DURATEARS Z oogzalf een tijdje wazig. Rijd niet of gebruik geen machines totdat dit weer verdwenen is.

DURATEARS Z oogzalf bevat lanoline (wolvet), dat plaatselijke huidreacties kan veroorzaken (bijvoorbeeld contact dermatitis).

3.Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Breng een kleine hoeveelheid zalf (ongeveer 0,5 cm) in het onderste ooglid aan zo vaak als nodig is of zoals door de oogarts wordt voorgeschreven.

Ouderen

Geen speciale doseringsvoorschriften.

Kinderen

Geen speciale doseringsvoorschriften.

Gebruik DURATEARS Z oogzalf alleen in uw ogen.

 • Pak de tube DURATEARS Z oogzalf en een spiegel.
 • Was uw handen.
 • Draai de dop van de tube.
 • Houd de tube vast tussen uw duim en vingers.
 • Houd uw hoofd achterover. Trek uw ooglid met een schone vinger naar beneden, tot er een 'zakje' tussen het ooglid en uw oog ontstaat. De zalf gaat hierin.
 • Breng de punt van de tube dicht bij uw oog. Gebruik hiervoor zo nodig de spiegel.
 • Raak uw oog of ooglid, het gebied rond het oog of andere oppervlakken niet aan met de punt van de tube. Het zou de zalf kunnen besmetten.
 • Knijp zachtjes in de tube zodat er 0,5 cm DURATEARS Z oogzalf uitkomt. Knijp niet te hard in de tube.
 • Als u de zalf in beide ogen gebruikt, herhaal deze stappen dan voor het andere oog.
 • Draai onmiddellijk na gebruik de dop weer stevig op de tube.

OM BESMETTING TE VOORKOMEN MAG DE PUNT VAN DE ZALFTUBE NIET IN AANRAKING KOMEN MET HET OOG OF DE OOGLEDEN

Als de zalf naast uw oog terechtkomt, probeer het dan opnieuw.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u te veel in uw ogen krijgt, wacht dan enkele minuten totdat de oogzalf zacht wordt, veeg het teveel aan oogzalf vervolgens voorzichtig weg uit het onderste ooglid. Zorg ervoor dat u de oogbol niet raakt met uw vingertop of een doekje. Als DURATEARS Z oogzalf wordt doorgeslikt, moet u onmiddellijk contact opnemen met een arts.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Wanneer u vergeten bent DURATEARS Z oogzalf te gebruiken, gebruik dan gewoon de volgende dosis zoals gepland. Echter, als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de vergeten dosis dan over en ga door met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u andere oogdruppels of oogzalf gebruikt, wacht dan minstens 5 minuten tussen de toediening van de verschillende geneesmiddelen. Oogzalven moeten als laatste worden toegediend.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet opeens met het gebruik zonder dat uw arts dit geadviseerd heeft.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen zijn met DURATEARS Z oogzalf waargenomen. De frequentie ervan kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald:

Effecten in het oog: oogpijn, zwelling van het oog, jeuk in het oog, oogirritatie, abnormaal gevoel in het oog, roodheid van het oog, wazig zien, ongemak in het oog, verhoogde traanproductie.

Algemene effecten: hoofdpijn

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het doosje en de tube na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. U moet de tube weggooien 4 weken nadat u de tube voor het eerst heeft geopend.

Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

Dit middel bevat geen werkzame stoffen.

De andere stoffen in dit middel zijn witte vaseline, vloeibare lanoline (wolvet) en vloeibare paraffine.

Hoe ziet DURATEARS Z eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

DURATEARS Z oogzalf is een witte tot lichtgele, doorzichtige zalf. Het wordt geleverd in een aluminium tube met schroefdop met een inhoud van 3,5 g.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Alcon Nederland B.V.

Avelingen-West 64

4202 MV Gorinchem

Fabrikant

S.A. ALCON-COUVREUR N.V.

Rijksweg 14

B-2870 PUURS

België

Alcon Laboratories Belgium

Lichterveld 3

B-2870 Puurs-Sint-Amands

Dit product is ingeschreven in het register onder RVG 10380

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2020.

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Spoedeisende geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisartsgeneeskunde

Dr. P. Mester

Interne geneeskunde
Terug naar boven